Strona główna -> Realizowane programy -> Warsztaty przyrodnicze

„Warsztaty przyrodnicze – geografia” - Złockie

Zajęcia przyrodnicze z geografii odbywają się według sporządzonego na początku roku szkolnego harmonogramu w poszczególne środy każdego miesiąca.
Bierze w nich udział grupa 10 osób.
Mają one na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie ich wiedzy, uzupełnienie wiadomości a także ich utrwalenie.
Tematyka zajęć związana jest z zagadnieniami geografii fizycznej a także regionalnej. W pracy na zajęciach wykorzystywane są następujące pomoce dydaktyczne: mapy ścienne, atlasy geograficzne, globusy, opracowane przez nauczyciela zestawy zadań a także tablice geograficzne i udostępnione zasoby tablicy interaktywnej.

Zobacz galerię zdjęć

 


„Warsztaty przyrodnicze –fizyka” - gimnazjum w Złockiem

W ramach kontynuacji realizacji projektu „ Dobry start, lepsza przyszłość” drugi rok z rzędu prowadzone są zajęcia „Warsztaty przyrodnicze – fizyka” dla uczniów klas gimnazjalnych.
Na zajęciach rozbudzane jest głębsze zainteresowanie fizyką. U uczniów kształtuje się umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych. Duży nacisk na zajęciach kładzie się na kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania doświadczalne, rachunkowe i problemowe. Tematyka zadań doświadczalnych oraz rachunkowych jest tak dobrana, aby ich rozwiązanie wymagało wykorzystania wiadomości z różnych działów fizyki. Formuła zajęć prowadzi ucznia do samodzielnych twórczych poszukiwań. Realizowane są zagadnienia związane z materiałem programowym oraz zagadnienia nie objęte programem nauczania. Zajęcia te pozwalają nauczycielowi poznać możliwości i zainteresowania poszczególnych uczniów, wydobywać je, uzupełniać i rozwijać.

mgr inż. Mirosław Guzik

Zobacz galerię zdjęć


„Warsztaty Przyrodnicze” z biologii i chemii - Złockie

W ramach realizacji Projektu „Dobry start lepsza przyszłość” realizuję zajęcia Warsztatów Przyrodniczych z biologii i chemii. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Tematyka jest tak dobrana, aby zainteresować uczniów i wykorzystać jak największą ilość pomocy dydaktycznych. Uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w spotkaniach na których korzystamy z tablicy interaktywnej. Przygotowują ciekawe prezentacje i cieszą się, że mogą zaprezentować swoje prace.

Zobacz galerię zdjęć


Zajęcia przyrodnicze z geografii w Gimnazjum w Muszynie

Zajęcia przyrodnicze z geografii w Gimnazjum w Muszynie skupiają uczniów klas pierwszych, tych, którzy kochają świat, cenią jego piękno, podziwiają osobliwości natury, potrafią na moment zatrzymać się, oderwać od codzienności aby: ZOBACZYĆ, POSŁUCHAĆ I POCZUĆ TO CO NAJCENNIEJSZE, NAJCIEKAWSZE WOKÓŁ NAS...
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy geograficznej wśród uczniów, zachęcenie ich do samodzielnego uczenia się i poznawania świata.
Spotykamy się w poniedziałki w godz. 13.25 - 14.25.

Zobacz galerię zdjęć

mgr Małgorzata Wiśniewska-Rablin


WARSZTATY PRZYRODNICZE – BIOLOGIA

Uczniowie uczestniczący w spotkaniach w ramach Warsztatów Przyrodniczych – Biologia podzielono na dwie grupy – klasy I i II oraz klasy III.
Spotkania prowadzone są różnorodnymi metodami, nauczyciel korzysta z dużych możliwości sali multimedialnej wykorzystując na zajęciach stanowiska komputerowe i tablicę interaktywną. Uczniowie analizują prezentacje Power Point, dostępne w sieci e-lekcje oraz różnorodne animacje i prezentacje.
Omawiana tematyka jest interesująca dla uczniów, poszerza ich zainteresowania biologiczne.
 

Zobacz galerię zdjęć

mgr Aneta Wróbel


WARSZTATY PRZYRODNICZE - CHEMIA

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:
- dla klas II
- dla klas III
Spotkania odbywają się w soboty zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Celem spotkań jest utrwalenie zdobytej wiedzy i ponowne omówienie trudniejszych partii materiału. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. U wielu uczniów oceny z chemii ulegają zdecydowanej poprawie.

mgr Elżbieta Kosiba


„Warsztaty Przyrodnicze - fizyka”

Zajęcia „Warsztaty Przyrodnicze - fizyka” dla klas II i III odbywają się wg ustalonego harmonogramu. Uczestniczy w nich łącznie 24 uczniów. W klasie trzeciej praca ukierunkowana jest przede wszystkim na przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie doskonalą zasady przekształcania wzorów i rachunku na jednostkach. Uczą się algorytmów rozwiązywania zadań tekstowych. Ze względu na niewielką liczbę uczestników nauczyciel ma możliwość dostosowania tempa pracy i poruszanych zagadnień do indywidualnych potrzeb uczniów.

mgr Elżbieta Jeżowska


Wycieczka edukacyjna do Krakowa

W dniu 14 maja 2009r, uczniowie Gimnazjum w Powroźniku oraz Gimnazjum w Muszynie i Złockiem byli uczestnikami wycieczki edukacyjnej do Krakowa. Celem wyjazdu był udział w Festiwalu Nauki.
Festiwal Nauki w Krakowie to impreza popularnonaukowa organizowana przez krakowskie publiczne szkoły wyższe. Główną jej atrakcją jest Festyn Nauki, który obywa się na płycie Rynku Głównego w Krakowie. W tym roku Festiwal odbywał się w dniach 14, 15 i 16 maja. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu to: „Człowiek–Przestrzeń–Energia”.
Zwiedzając namioty różnych uczelni krakowskich mieliśmy możliwość zobaczyć różne doświadczenia chemiczne, podgrzewanie wody w kuchni słonecznej, rośliny, z których produkuje się biopaliwa i brykiety z biomasy itp. Widzieliśmy również słońce przez teleskop. Wydziały artystyczne prezentowały różne techniki plastyczne oraz konkursy w których mogliśmy brać udział.
Szczególnie zainteresowała nas wystawa geologiczna zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński.
Cała wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana, przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.
Ten dzień z całą pewnością zaliczymy do bardzo ciekawych i pouczających.
Uczniowie Gimnazjum w Powroźniku
Op. mgrMariola Czajka

Zobacz galerię zdjęć


„Warsztaty przyrodnicze” w kopalni soli

W ramach projektu „Dobry start-lepsza przyszłość” uczniowie III klas gimnazjum z całej gminy wyjechali w ramach zajęć „Warsztaty przyrodnicze” na lekcję w terenie do kopalni soli w Wieliczce. Lekcja pomyślana w ten sposób ma dostarczyć uczniom wiedzy w innej formie. Możliwość zwiedzenia kopalni, zapoznanie się z historią i legendą jednej z najstarszych w Europie kopalń, poznanie metody wydobywania , obróbki i pozyskiwania soli wpłynęła na lepsze rozumienie zagadnień przyrodniczych. Jest też lekcją historii i zachęceniem do poznawania ważnych miejsc i zabytków kultury i nauki.

Zobacz galerię zdjęć

mgr Janina Dziedzina


Warsztaty przyrodnicze - fizyka

Zajęcia warsztaty przyrodnicze - fizyka odbywają się wg ustalonego harmonogramu średnio co 2 tygodnie po 2 godziny.
Powtarzany jest materiał z fizyki od klasy pierwszej do egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie rozwiązują zadania rachunkowe i problemowe. Sporo czasu poświęconego jest na przekształcenia i rachunek na jednostkach.
W czasie zajęć słabsi uczniowie, którym nauczyciel w klasie nie zawsze zdążył poświęcić czas bez obaw o słabą ocenę uzupełniają swoją wiedzę i rozwijają się. Ci, którzy osiągają lepsze wyniki w nauce mogą dogłębniej przeanalizować pewne problemy, szczególnie te, których interpretacja w rozumieniu potocznym odbiega od rozumienia w fizyce.
Omawiane zagadnienia są w miarę możliwości ilustrowane prostymi doświadczeniami i przykładami z życia codziennego.

mgr Elżbieta Jeżowska


Warsztaty przyrodnicze z geografii

Zgodnie z projektem, "Dobry start, lepsza przyszłość" warsztaty przyrodnicze z geografii dla uczniów kl. I i II Gimnazjum w Muszynie odbywają się w pracowni geograficznej /425/ w czwartki według przyjętego harmonogramu. Na zajęcia uczęszcza 14 osób, podczas których staram się :zafascynować każdego swoją dziedziną wiedzy, zachęcając do samodzielnego poszukiwania informacji a także inspirować do twórczej pracy .
Dzięki różnorodnym metodom pracy, wizualnym przekazom i atrakcyjnym formom podawczym młodzież ma możliwość zapamiętania, zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
W pracowni znajdują się liczne eksponaty m.in. minerałów, skał, skamieniałości, okazów i pocztówek z całego świata., których wykorzystanie bardzo uatrakcyjnia zajęcia Przekaz multimedialny lepiej dociera do uczniów w epoce obrazu, dlatego też na spotkaniach wykorzystuję obszerną wideotekę tworzoną na bazie programów telewizyjnych oraz foliogramy i plansze tematyczne.
Spotkania prowadzone są w sposób ciekawy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia związane z:

  • ważniejszymi wydarzeniami w dziejach Ziemi,
  • rozpoznawaniem minerałów i skał,
  • procesami geologicznymi wewnętrznymi modelującymi skorupę ziemską np. trzęsieniami ziemi, wulkanizmem,
  • procesami zewnętrznymi modelującymi skorupę ziemską takimi jak: zjawiska krasowe czy działalność rzek,
  • osobliwościami przyrodniczymi Australii.

Uczniowie chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach rozwijając zainteresowania i pogłębiając swoją wiedzę. Wykazują się zdyscyplinowaniem i dużym zaangażowaniem.

Zobacz galerię zdjęć

mgr Małgorzata Wiśniewska-Rablin


Tablica interaktywna

W ramach projektu zakupiono tablicę interaktywną, z której korzystają uczestnicy zajęć „Warsztaty przyrodnicze”. Tablica interaktywna jest jednym z tych urządzeń, który powinno zadomowić się w szkole XXI wieku. Urządzenie to przypomina klasyczną białą tablicę szkolną i pełni rolę wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. Osoba stojąca przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Pomoce kiedyś rozproszone teraz są zebrane razem. Tablica ma ponadto własne oprogramowanie, ułatwiające pracę nauczycielowi oraz pozwalające na robienie notatek i zapisywanie ich w pamięci komputera. Nauczyciele pracujący w projekcie zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi i zastosowania tablicy interaktywnej.

mgr Adam Bartusiak

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska