Strona główna -> Zarządzanie projektem

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że projekt „Dobry start – lepsza przyszłość” nr: WND-POKL.09.01.02-12-037/08 złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i otrzymał dofinansowanie.

W ramach przygotowań do planowania projektu "Dobry start -lepsza przyszłość" zdiagnozowano przyczyny gorszego startu oraz mniejszych szans edukacyjnych naszych dzieci. Ta diagnoza była podstawą opracowania zadań w projekcie. Wpisują się one w strategię działania gminy, której jednym z głównych celów jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb ucznia i środowiska. Pozyskanie środków finansowych pozwoli zrealizować wiele interesujących programów i poprawić efekty kształcenia najmłodszych mieszkańców gminy.

Cel ogólny projektu:

Poprawa szans edukacyjnych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Muszyna poprzez rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Cele szczegółowe:

 1. Tworzenie warunków równych szans dla dzieci napotykających na bariery o charakterze środowiskowym.

 2. Podniesienie jakości kształcenia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.

 3. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji poprzez powszechny dostęp do zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT.

 4. Poprawa jakości nauczania j. angielskiego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 5. Rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych.

 6. Wprowadzenie nowych innowacyjnych metod kształcenia.

Projekt realizowany będzie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010.

We wszystkich szkołach gminy - 3 gimnazjach i 5 szkołach podstawowych - realizowane będą następujące programy:

 1. „Ja też potrafię”- zajęcia wyrównawcze skierowane do dzieci z klas I-III mających kłopoty w nauce. Uczymy się poprawnie wymawiać” – zajęcia logopedyczne mające na celu korygowanie wad wymowy.

 2. „Sobą być w grupie żyć” –zajęcia psychoedukacyne skierowane do uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, nadpobudliwością ruchową w kl I-VI, a klas I gimnazjów- służą lepszej adaptacji dzieci w środowisku szkolnym, integracji klasowej i komunikacji społecznej

 3. „Uczymy się poprawnie wymawiać” –zajęcia logopedyczne skierowane do uczniów, którzy maja wady wymowy

 4. „Matematyka na co dzień” Zajęcia matematyczne -program skierowany do uczniów kl IV-VI oraz I-III gimnazjum. Rozwijają praktyczne zastosowanie matematyki z wykorzystaniem technik ICT.

 5. „Z komputerem za pan brat” –zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ICT, zwłaszcza do samodzielnego uczenia się. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów organizacja konkursu międzyszkolnego (SP) oraz kursu zdobywania certyfikatu ECDL (ucz Gim)

 6. „Angielski moje hobby- zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów doskonalące umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Prowadzone w pracowni językowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Dla 80 uczniów z kl VI szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie zostanie zorganizowany obóz językowy. To działanie ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki, a tym samym podniesienie wyników na sprawdzianie końcowym.

 7. „Warsztaty przyrodnicze”- zajęcia warsztatowe z fizyki, geografii, biologii i chemii. Program skierowany do uczniów klas gimnazjalnych rozwija kompetencje przyrodnicze, zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dodatkowo zaplanowano lekcja w muzeum, udział w wykładach i pokazach na Festiwalu Nauki w Krakowie.

 8. „Spotkania ze sztuką”- zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Celem programu jest również rozwijanie kompetencji społecznych tj umiejętności pracy w zespole, umiejętności organizacyjnych, umiejętność planowania i osiągania celów, odporności na stres, autoprezentacji. Zaplanowano przygotować 28 przedstawień, oraz 2 wyjazdy do teatru na spektakl i warsztaty.

 9. Szkolny Ośrodek Kariery –zajęcia przewidziane dla uczniów klas III gimnazjów, których celem jest pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zakładamy, że po zrealizowaniu projektu uczniowie mający kłopoty w nauce wyrównają braki w wiadomościach i umiejętnościach, skorygują deficyty rozwojowe, poprawią wymowę. Poprawią się kluczowe umiejętności matematyczno-przyrodnicze, porozumiewania się w j. angielskim, umiejętności korzystania z informacji zwłaszcza z wykorzystaniem ICT. Uczniowie w większym stopniu będą umieli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, poznają zasady skutecznego uczenia się, wzrośnie ich motywacja i chęć do nauki. Większa będzie aktywność dzieci na lekcjach, większa wiara we własne możliwości. Uczniowie zdolni będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania i talenty oraz pogłębią wiedzę z interesujących je dziedzin. Wzrosną zdolności uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Poprawią się umiejętności społeczne uczniów. Wzrośnie świadomość potrzeby uczestnictwa w kulturze. Wzroście aktywność poznawcza dziecka.


Termin realizacji projektu: 1.08.2008r - 31.07.2010r

Budżet projektu wynosi: 938 000zł

Beneficjentami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Ilość miejsc na poszczególne zadania jest ograniczona.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska